Go - základní pravidla hry

Ukázková partie z MS juniorů

Deskovou hru go hrají dva hráči, jeden má černé, druhý bílé kameny. Slovem "tah" rozumíme při hře go položení kamene na libovolný volný průsečík desky. Kameny se tedy "netahá", ale pokládají se, nebo se po těsném obklíčení zajímají a z desky odebírají.

Partii go začíná černý položením kamene na libovolný průsečík neobsazené desky.>Při handicapové hře si slabší hráč (vždy černý) rozmístí na zvýrazněné body desky příslušný počet handicapových kamenů, potom hraje svůj první tah bílý. Handicapová hra je především zábava, ale pořádá se i řada handicapových turnajů. Při rozdílné síle soupeřů handicapová hra umožňuje hrát i různě silným hráčům vyrovnané partie.Počet kamenů náskoku při handicapových turnajích je určen rozdílem klasifikačních tříd soupeřů.

Základní třída 20. kjú se propůjčuje či uděluje novým hráčům, další třídy - 19. kjú - 1. kjú se získávají v turnajích, rovněž tak třídy 1. Dan - 6. Dan, přičemž 6. Dan je nejvyšší amatérská třída. Následují profesionální třídy 1. Dan - 9. Dan.

Jak poznáme rozdíl síly u dosud neklasifikovaných soupeřů?

Jeden kámen náskoku má cenu asi 10 bodů. Bude-li tedy při rovné hře pravidelně jeden ze soupeřů vyhrávat například o 25 - 35 bodů, měl by dát soupeři při handicapové hře náskok 3 handicapové kameny. Lze tedy říct, že rozdíl síly hráčů jsou 3 klasifikační třídy.

Při handicapové hře se obsazují zvýrazněné handicapové body, "hvězdy", v určeném pořadí. Z pohledu černého následovně : 1. pravý horní roh, 2. levý dolní roh, 3. pravý dolní roh,4. levý horní roh, 5. střed (tengen). Při 6 handicapu se neobsadí tengen, ale včechny tři body na svislých stranách, jako 7. se položí opět tengen, při 8 handicapu se neobsadí pouze střední hvězda - tengen a při obvykle maximálním 9 handicapu si černý obsadí všechny "hvězdy". Je-li rozdíl větší než 9 tříd, vyrovnává bílý každou další třídu odevzdáním 5 svých kamenů (zajatců) černému.

Hráči se při pokládání kamenů na průsečíky desky střídají. Cílem hry je ohraničit si svými kameny území větší, než soupeř. Samozřejmě se hráči mohou rozhodnout každý pro "svou" část desky, ale ... co když budou chtít oba získat totéž území?

 
Dia. 1 

Každý kámen položený do volného prostoru desky má 4 svobody (nejbližší volné průsečíky po čáře, nikoliv diagonálně). Kámen na straně má jen 3 a v rohu pouze 2 svobody. Lépe vše uvidíme na následujících diagramech. V Dia.1 jsou svobody vyznačeny šipkami.

 
Dia. 2 

Jestliže nejbližší volné průsečíky kolem kamenu obsadí svými kameny soupeř (těsně obklíčí kámen), kámen zajme jako zajatce, tj. odstraní ho z desky a uloží ho do své misky, resp. jejího víčka. Jeden kámen má pro závěrečné hodnocení partie tutéž cenu, jako jeden bod vlastního území, tj. rovněž 1 bod. Je samozřejmé, že černý nebude čekat, až jeho kámen bude obklíčen, jako v Dia.2.

Dia. 3
Dia. 4
Dia. 5

Ještě v okamžiku, kdy má černý už jen jednu svobodu "a" v Dia.3, může k ohroženému kamenu připojit další kámen, jak je vidět v Dia.4. Oba kameny nyní tvoří jeden celek a získané 3 svobody dávají možnost k útěku a záchraně nyní již obou kamenů. Kdyby ale bílý mohl zahrát další 3 tahy, jako v Dia.5, ztratil by černý oba své kameny a bílý by kromě 2 bodů za zajaté kameny získal i další území, které lze považovat za "oko".Vybírání zajatých kamenů je součástí tahu!


Zakázané tahy

Ve hře go je omezena volba tahu na jakýkoliv volný průsečík pouze dvěma zákazy s jednou výjimkou.


1. První zákaz : "zákaz sebevraždy"(s jednou výjimkou)

Je zakázáno položením svého kamene dosáhnou těsného obklíčení svého kamene či skupiny kamenů (ztráta poslední svobody).

 
Dia. 6 

Tahy 1 v obou částech diagramu nesmí být černým zahrány!

Pozor - výjimka !

"Sebevražedný tah" lze hrát v průběhu partie kdykoliv, když tímto tahem zajímá hráč alespoň jeden kámen soupeře.

 
Dia. 7 

Černý tahem 1 "utěsnil" sice dvojici svých kamenů, ale také dva kameny bílého. Protože je na tahu, vybere dva bílé kameny (braní soupeřových kamenů je součást tahu) a tím získá pro své kameny potřebné svobody. Vše je tedy v pořádku a tah 1 v Dia.7 je podle pravidel.

 
Dia. 8 

Rovněž tak mohou být zahrány všechny tahy 1 v Dia.8, protože bílý zajímá těmito tahy vždy skupinu černých kamenů.

2. Druhý zákaz : pravidlo o "kó" - (bez výjimky)

Je zakázáno na desce položením kamene dosáhnout téhož postavení, které bylo před posledním tahem soupeře.

Dia. 9
Dia. 10
Dia. 11
Dia. 12

V Dia.9 může černý zajmout jeden kámen bílého, čímž dosáhne po odebrání zajatého kamene postavení v Dia.10.

Zákaz !!! Bílý nyní nesmí ihned zajmout zpět černý kámen tahem 2 v Dia.11, ale musí nejméně jednou hrát jinde, eventuelně se může zdržet tahu (této možnosti se využívá pouze v závěru hry, když je hra již prakticky skončena a hráč na tahu si nemůže dalším tahem ani zvětšit své, ani zmenšit soupeřovo území). Teprve jestliže se soupeř nespojil jako v Dia.12, může bílý boj o kó v dalším tahu obnovit. Totéž platí potom pro soupeře.

Velký význam pravidla o "kó" lze lépe pochopit na dalším Dia.13 A, ve kterém jsou přes "kó" spojeny dvě jednooké (a tedy neživé) skupiny. Vyhraje-li bílý "kó" (zajme černého kámen 1 nebo spojí na "a"), obě své jednooké skupiny spojí v jednu dvouokou a tedy živou skupinu, ve které mu zůstane 5 bodů území. V opačném případě získá černý tyto body pro sebe, navíc zajme všechny bílé kameny. Celkový rozdíl v obou případech bude tedy více, než 30 bodů.

Kó - hrozby

Hráči při boji o důležité kó využívají hrozeb k tomu, aby protihráčem sebrané kó mohli opětovně získat pro sebe. Hrozba musí být přiměřená zisku (či ztrátě) z vyhraného kó. Kdo má těchto rovnocenných nebo větších hrozeb více, má větší naději.

 
Dia. 13 

V Dia.13 A černý tahem na 2 mohl rozdělit bílou skupinu na dvě části a levou část zničit. Bílý by však tahem 1 zachránil pravou část skupiny vytvořením druhého oka. Černý se ale rozhodl zničit obě skupiny bílého a zničil možnost vytvoření druhého oka u pravé skupiny. Po černého tahu 1 vede jediná cesta k záchraně bílého přes kó, které vytvoří tahem 2. Po zajmutí bílého kamene 2 tahem černého na "a" musí následující tah hrát bílý jinde. Nebude-li muset černý odpovědět, spojí se tahem 2 a obě části bílé skupiny budou navždy ztraceny a přes 30 bodů rovněž. Jako mezitah, resp. "kó hrozbu", bílý zvolí tah "a" nebo "b" v sousední skupině B, kterým hrozí zničit skupinu černého. Odpověď černého (zajmutí útočícího kamenu umožní bílému opět vzít kó tahem 2. Hledání hrozby bude čekat černého. Nenajde-li odpovídající hrozbu, bílý zajmutím černého kamene 1 definitivně ukončí boj o kó a skupina bílého bude žít.

Boji o kó je věnována větší pozornost proto, že podle stručného výkladu v dříve vydaných pravidlech někteří začátečníci nedocenili význam kó, smysl kó hrozeb či možnost okamžitého braní v pozici v Dia.14, kde kó nevzniká.

Zpětné braní

V pozici na Dia.14 A bílý tahem na "a" zajímá kámen 1 černého. Po jeho odebrání z desky černý svým druhým tahem, tj. položením na místo kamene 1, může opět zajmout 3 bílé kameny. Bílý svým následujícím tahem opět na "a" zajme jeden kámen černého a ukončí "místní" boj bez vzniku kó.

 
Dia. 14 

V Dia.14 B bílý zdánlivě daroval černému kámen 1. Když černý kámen zajme tahem na "a", vloží bílý opět svůj kámen na uvolněný průsečík po svém kamenu 1 a získá 3 černé kameny. Ani v tomto případě nevzniklo kó, ale zpětné braní. Okamžité braní bílého kamene 1 není taktické, lze použít jako hrozba při případném kó.

Oči pravé a nepravé - živé a neživé skupiny

Území se tvoří ze živých skupin. Živá skupina je ta, která ani při úplném obklíčení nemůže být soupeřem zničena. Musí mít nejméně 2 pravé oči nebo možnost je vytvořit.

 
Dia. 15 

Skupiny A a B v Dia.15 mají podmínku života splněnou. Obě mají dvě pravé oči a mohou žít i v těsném nepřátelském obklíčení.

Proč ? Položením kamene do oka "a" ("b") by došlo ke ztrátě všech jeho svobod. Skupina by však zcela utěsněna nebyla, neboť by i po tomto tahu zůstala jedna svoboda na "b" ("a"). Protože by po tahu nedošlo současně k zajmutí soupeřovy skupiny, je tento tah proti pravidlům a tedy zakázaný. Skupiny A i B tedy žijí a zůstanou na desce až do konce partie.

Jiná situace je v pozicích C a D. Tyto skupiny jsou neživé, protože mají jen jedno pravé oko. Bílý může například u skupiny D zajmou 3 kameny v horní části skupiny a zničit tak nepravé oko. Zbytek skupiny má již pouze jedno pravé oko, takže lze rovněž zajmout.

I když tyto tahy bílý neprovede v průběhu partie, budou skupiny hodnoceny jako neživé a po skončení partie před počítáním výsledku budou z desky odstraněny jako zajatci. Kameny připojené k živé skupině pravým řetězem (nepravý řetěz - po diagonálách - lze přerušit)budou rovněž živé. Výhodnější je však budovat území větší, které umožní vytvoření dvou očí kdykoliv při napadení.

Skupiny v Dia.16 jsou živé i když mají jen jedno oko. Druhé oko lze totiž kdykoliv při napadení vytvořit. Při tahu bílého na "a" odpoví černý "b" a skupina má dvě oči. Při tahu bílého na "b" bude po odpovědi černého na "a" výsledek stejný.

 
Dia. 16 

Jestliže by ale u skupiny v Dia.16 B místo černého Delta kamene (kamene označeného trojúhelníkem) byl kámen bílý, tah bílého na "a" by byl zničující. Po spojení napadnutých 4 černých kamenů by bílý zahrál na "b" a černá skupina by byla "jednooká" a tudíž mrtvá.

Dia. 17
Dia. 18
Dia. 19
Dia. 20

Skupiny v Dia.17 a Dia.18 nemohou být již živé. Skupina černého v Dia.19 je živá, má dvě oči "a" a "b". Samostatným výrazem "oči" se rozumí vždy "pravé oči". Skupina v Dia.20 může být zachráněna, je-li černý na tahu a svým tahem do středu skupiny vytvoří dvě oči. Hraje-li však bílý tentýž tah, černý je ztracen, neboť již nikdy dvě oči nebude moci vytvořit.

Seki - zvláštní případ života

V praktické hře se občas vyskytnou situace, kdy žádná z nepřátelských vzájemně oddělených skupin nestačí získat převahu (například vytvořit dvě oči proti soupeřově jednomu, či jedno oko proti skupině soupeře bez oka). Spokojí se tedy se "seki".

 
Dia. 21 

V Dia.21 A vzájemně obklíčené 4 kameny bílého ani 3 kameny černého nemohou utéci. Ten z hráčů, který by chtěl druhého zajmout, by po tahu na "a" ("b") byl sám soupeřem zlikvidován).

V Dia.21 B dvě jednooké (normálně neživé) skupiny jsou těsně obklíčeny. Který z hráčů by chtěl druhého zajmout, musel by nejdříve zaplnit společnou svobodu "b". Následujícím tahem by však byl soupeřem zničen položením kamene do jediného oka skupiny.

V obou případech se tedy žádný ze soupeřů nebude do boje pouštět a vzájemná pozice zůstane na desce do konce hry. Po skončení hry se body v pozici "seki" nezapočítávají žádnému z hráčů (tvoří-li jednookou skupinu dvoubodové oko s jedním uvnitř vloženým zajatcem, musí být tento kámen "sebrán" v průběhu hry, před závěrečným "pas", jinak zůstává neutrálním kamenem.

Jestliže ztráta "seki" představuje menší ztrátu, než skupina, o kterou se bojuje v jiné části desky v "kó - boji", lze "seki" i obětovat jako hrozbu.

Ukončení partie

Když hráči dojdou k závěru, že již nemohou zvětšit území svá ani zmenšit území soupeře, vyplní se neutrální body (body mezi živými skupinami soupeřů, které se nepočítají nikomu) V Dia.22 jsou to body 1, 2, 3 a 4. Potom slovem "pas" oznámí, že se zdržují dalšího tahu (tohoto práva lze použít v partii kdykoli, ale smysl to má až na jejím konci). Pasuje-li jeden hráč a druhý ve hře pokračuje, partie nekončí a i první hráč může opět hrát.

Partie končí až tehdy, když pasují po sobě oba hráči. Samozřejmě, pokud některý z hráčů neuzná své postavení za beznadějné a nevzdá partii již v průběhu hry.

Po skončení hry se hráči dohodnou o svých živých či neživých kamenech, vyjmou soupeřovy neživé kameny či skupiny (v Dia.22 kameny označené trojúhelníkem) a vloží je spolu s kameny získanými v průběhu hry do území soupeře. Hráči srovnají území soupeře tak, aby se dalo lépe spočítat - obvykle po deseti. Komu zůstane větší území po odpočítání "komi", vyhrává.

Komi

Výhoda prvního tahu černého je příliš velká (10 - 11 bodů) a ani při oboustranně správné hře ji nelze vyrovnat (jako v šachu). Proto se vyrovnává pomocí bodů - "komi", které černý odpočítá ze svého území. Komi je všeobecně 5,5 bodu, což vylučuje možnost nerozhodné hry (remis). Na některých turnajích je stanoveno 5, na speciálních může být i více. (u desky 13 x 13 se požítá komi - 8 resp. 8,5 bodů).

Území

Za území se počítají volné průsečíky ohraničené kameny stejné barvy. V Dia.22 je území bílého 14 bodů v horné levé části a 22 v pravé dolní. S jedním zajatcem (trojúhelník) získal bílý celkem 37 bodů. Černý má 18 bodů území vpravo nahoře a 15 bodů v levé části desky. Se 7 zajatci získal celkem 40 bodů.

 
Dia. 22 

Černý má o 3 body území více. Při stejném počtu v průběhu hry zajatých kamenů by však po odpočítání komi partii prohrál.

Obnovení hry

Především začátečníci se občas nedohodnou v názoru na živé či neživé skupiny. Za tímto účelem lze obnovit hru. Začíná hráč, který byl na řadě, dokazování končí tahem jeho soupeř.

Jestliže chce například dokázat, že soupeřova skupina není živá, pokračuje ve hře. Jestliže soupeř nemusí na tah reagovat, musí odevzdat za každý tah protivníka jeden svůj kámen jako zajatce. Tímto způsobem se pokračuje až do vzájemného vyjasnění situace na desce, případně až do úplného zajmutí sporné skupiny.

Hráč prokazující neživost soupeřovy skupiny sice svými tahy do vlastního území si toto území zmenšuje, soupeř mu však za každý tah přidá zajatce, takže výsledek je neustále stejný, jako v případě před obnovením hry).

V případě, že bránící se hráč (například po chybě soupeře) svoji skupinu zachrání, vyplní se neutrální body a výsledek partie určí nově vzniklý konečný bodový stav.

Taktické rady

V go platí známé pravidlo, že méně je někdy více. Větší území je přínosem jen v případě, že je ho možno ubránit. V Dia.13 si černý zabral příliš mnoho. Po tahu 1 si bílý při oboustranně správné hře vytvořil uvnitř černého území živou skupinu a původní území černého zmenšil na polovinu (Dia.24).

Dia. 23
Dia. 24

Rovněž Dia.25 ukazuje špatnou taktiku černého. Po 14 tazích má území sice pevné, ale partii prohranou. Bílý ovládl zbytek desky a černý prohraje o mnoho bodů.

 
Dia. 25  

Budování příliš pevných pozic je na závadu stejně, jako ponechávání příliš velkých území bez dostatečného zajištění. Nejvýhodnější je "zlatá střední cesta".


    Pokud jste dočetli pravidla až do konce, je vidět, že hra go vás zaujala. Jako pokračování lze doporučit objednání soupravy a odborných učebnic. Pro začátečníky je vhodný cenově zvýhodněný komplet H1. Podívat se a objednat si můžete zde.


ZPĚT   -   VÝSLEDKY  -   MENU